Volem poder invertir el superàvit dels ajuntaments

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT-DEMÒCRATES I EL PSC PER ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS. 

ANTECEDENTS

1. Atès que tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una gestió pressupostària responsable.

2. Atès que els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles.

3. Atès que el fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.

4. Atès que per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats.

Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

SEGON. Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els any 2017 i 2018.

TERCER.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la FEMP.

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

One thought on “Volem poder invertir el superàvit dels ajuntaments”

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies