Què defensarem al ple municipal de març?

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA ES POSICIONA EN RELACIÓ A LES MOCIONS QUE ELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PRESENTEN AL PROPER PLE DEL MES DE MARÇ

En aquest proper ple del mes de març el conjunt de totes les mocions presentades és d’11, de les quals el grup municipal de Convergència en presenta 1, conjuntament amb el PSC i una en solitari.

Moció que presenta Convergència i el PSC :

 • Moció dia internacional de la dona
  • Presentem aquesta moció per donar suport al manifest del dia internacional de la dona. Un any més reivindiquem el rol que les dones fem a la societat i manifestem el rebuig per les desigualtats que avui encara hi ha, i que lluny de desaparèixer algunes augmenten, com per exemple el que fa referència a la bretxa salarial, que ha augmentat respecte anys anteriors. Des de l’ajuntament de Sant Cugat seguirem treballant perquè també des de les adminstracions locals hem de generar les accions per reduir les desigualtats que avui encara hi ha, i encara ens queda molt camp a córrer.

Moció que presenta Convergència:

 • Moció de suport al pacte nacional per una societat digital a Catalunya
  • La construcció de l’anomenada Societat de la Informació representa una veritable revolució social, econòmica i cultural, com ho fou a finals del segle XVIII la revolució industrial: el que avui ja es coneix com “La Revolució Digital”. En aquest sentit, el Pacte Nacional per a la Societat Digital respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.Per aquest motiu, a partir de l’acord signat avui, Govern, diputacions i entitats municipalistes es comprometen a treballar conjuntament i de manera consensuada, i amb tots aquells actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn a cinc àmbits bàsics d’actuació:
   • El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer de Catalunya un smart country de referència internacional.
   • El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses de Catalunya.
   • L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
   • L’impuls d’una nova Administració Digital, producte de la digitalització de les administracions catalanes, que vagi més enllà de l’extensió de l´ús de tecnologies digitals per aprofitar-ne el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més àgil, senzilla i eficaç.
   • El desenvolupament de la Indústria 4.0, tot difonent entre el teixit empresarial la importància de la disrupció que pot provocar la indústria 4.0 en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

Moció que presenta la CUP-PC: 

 • Moció per retre homenatge als santcugatencs deportats als camps Nazis i per l’adhesió de Sant Cugat a la Xarxa Mai Més  
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció, afegir que hem incorporat una esmena per donar a conèixer que el proper 17 de maig i fins el 30 de juny, el Museu del Monestir de Sant Cugat, acollirà l’exposició “Fugint de l’Holocaust”. Una exposició que tracta sobre Catalunya i els refugiats jueus de la Segona Guerra Mundial i que recupera la història desconeguda de milers de jueus i jueves que escaparen de la política d’extermini duta a terme pel nazisme travessant el Pirineu; alguns ho aconseguiren, d’altres s’hi deixaren la vida.

Mocins que presenten ERC-MES:

 • Moció sobre l’establiment d’un sostre salarial vinculat al salari mínim en relació d’1:12.
  • Des del nostre grup considerem interessant la proposta que se’ns planteja en aquesta iniciativa del grup d’Esquerra Republicana-MES. Aquest debat, que ja s’ha plantejat al Congrés i també s’està platejant en altres Estats avançats, en un context en el qual l’increment de les desigualtats preocupa a les societats i als Governs. I aquest increment de les desigualtats sovint també té a veure amb l’increment en les diferències salarials. Per tant, no és un tema que puguem resoldre de manera fàcil i simple ni en un sentit ni en un altre.Creiem que aquest debat hem de traslladar-ho al diàleg social. Previsiblement, la qüestió que se’ns planteja exigirà en algun moment la presa de mesures de caràcter legislatiu, de caràcter regulatori, però el debat d’aquesta matèria en l’Estat espanyol no està suficientment madur per pensar que avui el Congrés hauria d’instar al Govern a prendre aquesta mesura i que el més raonable seria que els interlocutors socials obrissin aquesta discussió.A més, acceptant que aquest problema de les desigualtats existeix en l’Estat espanyol, en el nostre cas l’increment de les desigualtats avui està segurament més vinculat a les nostres altes taxes de desocupació i a l’excessiva precarización del nostre mercat de treball, amb excessiva precedència de treball temporal i treball a temps parcial no desitjat, que estrictament a un problema de desigualtat salarial.

   Segurament. Potser aquí també ens falta major nivell d’informació per poder tenir aquesta discussió a fons. Fa molt poc temps, no en el si de la Unió Europea però sí a Europa, hem viscut el debat que s’ha produït a Suïssa on una iniciativa de característiques similars va ser sotmesa a una consulta ciutadana i això va provocar un important debat, que va portar finalment en el cas de Suïssa a rebutjar l’establiment d’un límit sobre els topalls salarials. Per tant, ens falta certa maduresa en l’estat de la qüestió, ens falta informació, ens convé un bon debat.

   En qualsevol discussió que pretengui abordar les desigualtats tampoc podem oblidar les qüestions vinculades a l’afectació als nivells de competitivitat de les nostres empreses. Hauríem de reflexionar si la introducció d’algun topall salarial afectaria a la capacitat de l’economia espanyola de captar directius preparats i ben remunerats d’altres països i facilitar la inversió estrangera; sobretot en el cas d’una economia com l’espanyola, en la qual el repte està a passar d’una economia que ha estat competitiva pels baixos salaris a una economia que sigui competitiva pel valor afegit dels béns i serveis que es creen i produeixen a Espanya. Potser en un país com Suïssa és un debat que pertoca, Suïssa és una economia oberta, integrada en l’economia global d’una manera molt forta i que produeix béns i serveis competitius a escala internacional. Avui la situació de l’economia espanyola encara no és aquesta. Potser també sigui un debat més propi d’un país tan avançat com Suïssa que no d’un estat econòmic de desenvolupament com el qual es produeix en l’Estat espanyol.

   A banda també voldria apuntar, que està bé parlar de sostre salarial, però tenim un problema encara major que també crea desigualtats, que és el salari mínim interprofessional. Actualment és 757 euros al mes, per sota del llindar de la pobresa en llars amb dues persones. Precisament el nostre grup juntament amb ERC, durant la passada legislatura, vam presentar una iniciativa per tal de millorar el salari mínim, seguint les recomanacions de la Carta Social Europea que establia que el salari mínim estava i està per sota de les recomanacions.

 • Moció per assolir la finestra única administrativa a Valldoreix
  • El nostre grup ha fet esmenes en aquesta moció, precisament treballades de manera conjunta amb els responsables de l’EMD perquè pugui ser una moció factible i que es pugui desenvolupar. Els atesos hem volgut posar de manifest què és el que marca la llei en aquest sentit i quines són les funcions a desenvolupar i pel que fa als acords ens comprometem a:a)Implementar tot allò que la llei 39/2015 disposa en referència a l’accés a l’administració electrònica per part de la ciutadania i de les pròpies administracions implicades. b)Potenciar la utilització de les respectives seus electròniques als espais d’atenció ciutadana d’ambdues administracions (http://www.santcugat.cat/web/tramits i http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/ ) per evitar desplaçaments a la ciutadania. c)Establir un règim de trobades periòdiques entre les responsables polítiques i tècniques de l’Atenció Ciutadana d’ambdues administracions per tal de millorar l’atenció ciutadana a les respectives poblacions i sempre tenint en compte les expectatives i necessitats reals en cada moment.
 • Moció per l’adhesió a la Plataforma per una educació en economia crítica i de rebuig al programa EFEC
  • El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció. Creiem que aquest és un programa que funciona i àmpliament avalat per diversos organismes. A partir de les recomanacions de la Comissió Europea i l’OCDE, fa quatre anys Catalunya va crear el Programa EFEC, una iniciativa que sorgeix del partenariat públic-privat format pels departaments d’Economia i Ensenyament de la Generalitat, l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i un conjunt d’entitats financeres i altres organismes del sector. Aquest any hem arribat a la quarta edició.Les entitats que participen al programa són “la Caixa”, Banc Sabadell, BBVA, Banc Santander, Caixa d’Enginyers i l’Institut Català de Finances (ICF). També compta amb la col·laboració de l’Associació Espanyola d’Assessors i Planificadors Financers-Patrimonials d’Espanya (EFPA) i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (ADICAE).L’objectiu és transmetre nocions financeres bàsiques als alumnes catalans de 4t d’ESO, perquè puguin administrar la seva economia personal i prendre les decisions econòmiques futures amb més seguretat i coneixement. Les escoles participen de forma totalment voluntària al Programa.

   A través de 6 tallers teòrico-pràctics s’ensenya els estudiants a gestionar els seus pressupostos, estalviar o evitar el sobreendeutament i també se’ls plantegen situacions financeres quotidianes com el consum intel·ligent, els apartats d’una nòmina o els pagaments on line. Les classes les imparteixen voluntaris jubilats o en actiu de totes les entitats participants. També es fan tallers a 10 escoles d’adults de Catalunya.

   Els materials didàctics han estat elaborats per l’IEF i validats pel departament d’Ensenyament de la Generalitat, i s’han basat en les directrius dels organismes internacionals. Després de cada edició, es revisen i s’adapten d’acord amb l’experiència acumulada i els suggeriments de professors, alumnes i voluntaris.

   El programa compta a més amb un alt índex de satisfacció entre els participants. L’última enquesta realitzada entre 1.225 alumnes i professors dels 226 centres escolars que ja han rebut la visita d’EFEC durant aquesta tercera edició, reflexa un nivel de satisfacció força elevat:

   El 100% dels professors opina que el Programa ha estat “molt positiu” pels seus alumnes i que ha complert les expectatives. El 97% creu que la seva escola hi hauria de tornar a participar el proper curs. El 94% considera que el Programa ha aportat valor afegit al pla d’estudis i valora positivament que voluntaris del sector financer imparteixin els tallers.

   Quant als alumnes, el 74% considera útil parlar d’educació financera i el 83% creu que hauria de formar part del programa de 4t d’ESO. Un 82% valora positivament la figura del voluntari del sector financer. Per la seva banda, tots els voluntaris que han participat en la primera edició han repetit l’experiència les dues posteriors i cada any se n’afegeixen de nous.

Mocions que presenten ICV-EUiA:

 • Moció per fomentar una publicitat no sexista i no LGTBIfòbica
  • El nostre grup ha fet esmenes a la moció, que han estat acceptades pel grup proposant. Perquè precisament a Sant Cugat ja existeix una ordenança de publicitat, aprovada al ple de 21 de febrer de 2011 i modificada el passat ple del 19 de desembre de 2016, que precisament estableix que l’ordenança es regularà a través de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, de Publicitat Institucional de Catalunya, que té per objecte regular la publicitat institucional dins de la comunicació pública i establir els principis generals que han de regir l’activitat publicitària de caràcter institucional que duen a terme les administracions de Catalunya mitjançant contractes de publicitat, difusió publicitària, creació publicitària i patrocini. I precisament aquesta llei estableix, entre altres que la publicitat ha de respectar els prinicipis de:
   • La protecció dels infants i dels adolescents: la publicitat institucional destinada a aquests segments de població ha d’ésser extremament acurada. No pot explotar-se la inseguretat o la immaduresa de les per- sones ni la credulitat natural dels infants, ni tampoc no es pot abusar del seu sentit de lleialtat. D’altra banda, la publicitat institucional sí que ha de preveu- re tot el que ajudi a la protecció de la infància i de l’adolescència, amb campanyes extremament curo- ses i formatives. 
   • La no-discriminació: la publicitat institucional ha de respectar, difondre i promoure els drets fonamentals de les persones. No pot ésser discriminatòria, sinó que, ben al contrari, ha de promoure el respecte per les diversitats. No ha de suggerir circumstàncies de discriminació per raons de raça, nacionalitat, religió, sexe o orientació sexual ni atemptar contra la dignitat de la persona. 

    

 • Moció per la regulació del mercat de lloguer d’habitatges a Sant Cugat.
  • El nostre grup ha presentat esmenes a aquesta moció, que també han estat acceptades pel grup proposant. Hem volgut fer precisament referència a la Llei de la Generalitat de Catalunya, LIei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial que precisament establirà aquest índex i que té com a objectius: moderar els increments despropocionats del lloguer, donar transparència al mercat de lloguer, millorar la rehabilitació dels habitatges per posar-los en lloguer i millorar l’oferta existent i, oferir més garanties i equilibri entre els drets i els deures dels llogaters i propietaris.A banda la moció proposava que des de l’Ajuntament fossim proactius, i hem volgut deixar clar que precisament aquesta Llei ja demanarà la implicació de totes les administracions, i en aquest sentit, el Govern de la Generalitat demanarà la implicació dels Ajuntaments que acullin l’índex, i també a l’Estat, per tal que amb els instruments de política fiscal –a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre la Renda (IRPF) o l’Impost sobre Societats (IS), es pugui beneficiar o penalitzar els lloguers que es trobin per sota o per sobre d’aquest indicador.

   I finalment hem preferit, que enlloc de crear una nova comissió municipal al respecte, el debat i els treballs s’emmarquin dins de la ja existent Comissió Tècnica i Social de l’Observatori de l’Habitatge, amb representació tècnica, política, i de professionals del sector.

   

Moció que presenta el PSC:

 • Moció per tal que el govern espanyol reprengui les obres de connexió entre l’A2 i l’AP7
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Precisament l’alcaldessa va participar aquesta setmana a la trobada d’alcaldes i alcaldesses de la zona per tal d’exigir que el Ministeri de Foment compleixi amb els seus compromisos i porti a terme unes obres que porten un retard de 10 anys. En aquesta trobada es va acordar procedir a la futura constitució com a grup de municipis afectats i convidar-hi els agents socials i econòmics, com poden ser les associacions empresarials, els sindicats i altres entitats i institucions que també puguin veure’s perjudicades per la paralització de les obres. A més, es va decidir demanar una reunió amb el ministre de Foment, per la qual es buscarà la implicació i el suport del conseller de Territori i Sostenibilitat.

Moció que presenta el PP:

 • Moció perquè l’ajuntament de Sant Cugat anul·li l’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
  • El nostre grup no donarà suport a aquesta moció. Està clar que el nostre país està vivint un moment excepcional que es pot veure en l’anhel de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya de viure en un estat lliure i sobirà. Des de fa temps han anat sorgint des de la ciutadania diferents associacions, organitzacions i institucions que han creat espais de debat col·lectius, que tenen com objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea. Una d’aquestes institucions és l’Associació de Municipis per la Independència, un moviment que aglutina totes les sensibilitats polítiques. I és que l’AMI és una associació de municipis constituïda legalment. Si ens llegim els seus estatuts, la seva acció va més enllà dels fins vinculats a la independència. L’adhesió, com han fet ja tants i tants ens locals amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment dels drets nacionals dels catalans i les catalanes i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació.Defensem la legitimitat de la decisió que es va adoptar en el ple d’aquesta Corporació (data en que vau adoptar l’acord), en que es va aprovar per (posar per quina majoria i amb quins vots) l’adhesió de (ajuntament en qüestió)  a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies