Què defensarem al ple municipal de febrer?

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA ES POSICIONA EN RELACIÓ A LES MOCIONS QUE ELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PRESENTEN AL PROPER PLE DEL MES DE FEBRER

En aquest proper ple del mes de febrer el conjunt de totes les mocions presentades és de 9, de les quals el grup municipal de Convergència en presenta 1.

Moció que presenta Convergència:

 • Moció per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
  • Des del grup municipal de Convergència hem decidit presentar aquesta moció i donar suport i adherir-nos al Manifest del Pacte Nacional per Referèndum. Amb la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l’Estat espanyol i de buscar també suports fora del país. El Pacte Nacional pel Referèndum neix amb gran transversalitat i un comú denominador, la voluntat de celebrar un referèndum. El referèndum és l’eina que a idònia per resoldre la demanda catalana. Un referèndum que compti amb un amplíssim suport, variat i plural, que busqui suports més enllà de les organitzacions i partits que integren el pacte i que pugui demostrar en el moment en què es consideri oportú davant l’Estat espanyol que aquesta demanda té un amplíssim suport darrere. A Sant Cugat sempre hem estat al costat del procés i hi seguirem estant.

Mocions que presenta Ciutadans: 

 • Moció per demanar la destitució del President de la Federació de Municipis de Catalunya, senyor Xavier Amor.  
  • El nostre no donarà suport a aquesta moció. És una moció, demagògica i tendenciosa que no busca altre titular que empastifa que alguna cosa queda. Igual que amb la moció que demanava la congelació de l’aportació que fa l’ajuntament a l’Associació Catalana de Municipis, per les notícies aparegudes en un diari on es deia que s’investigava als responsables d’aquesta entitat d’aleshores, el nostre grup ja no ho va donar suport i tampoc ho farem ara. Ciutadans fa una moció sobre especulacions, i afirma que el senyor Amor està imputat, quan el que és cert és que està set investigat. No respecte el principi de pressumpció d’innocència i ja judicis de valors quan no hi ha cap sentència ferma. Aquest tipus d’accions no ajuden ni fan cap favor a la política, ans al contrari, només serveixen per posar en dubte una vegada i una altra la feina que des dels ajuntaments fem tots. A banda, en un dels atesos de la moció fa referència al cas de les dietes que 44 càrrecs electes van cobrar de la Federació de Municipis, però cap atès fa referència que aquest cas va quedar arxivat i tots van quedar absolts perquè la justícia va resoldre que no hi havia cap irregularitat. Per tant, no donarem suport a aquesta moció que només busca el titular fàcil.
 • Moció per la millora de les àrees de joc infantils existents a la nostra ciutat, mitjançant la introducció de sòl de cautxú en aquells parcs on no n’hi hagi.
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció, ja que a banda el grup proposant ha donat suport a les nostres esmenes. Les esmenes que hem fet van en el sentit de puntualitzar sobre què diu la normativa en relació als parcs infantils que especifica els diversos materials que poden ser usats com a paviment de seguretat en les àrees de jocs infantils, entre els quals hi ha el revestiment sintètic amortidor (cautxú) el sauló i la sorra. La tria del material depèn de la zona i de l’alçada de la caiguda de l’element de joc. A banda hem volgut matisar que el paviment de cautxú és un paviment molt interessant per a certes zones al costat de zones pavimentades (carrers, places) però que té la gran desavantatge que en zones properes al sauló, terra o sorra es contamina molt fàcilment, s’endureix i perd la capacitat amortidora que té. I hem volgut posar de relleu que en zones de parc i jardí és molt interessant la sorra rentada amb dimensions dels grans de sorra entre 0.2 i 2mm, ja que és un material que te més capacitat amortidora i amb un fresat periòdic s’estova i permet instal·lar elements de gran alçada. A banda que la sorra constitueix un joc en sí mateix. I pel que fa als acords de la moció hem volgut posar de manifest que la instal·lació del paviment de cautxú dependrà de si tècnicament és recomanble atenent a la normativa esmentada anteriorment.
   .

Moció que presenta ERC-MES:

 • Moció en matèria de traspàs de beques i ajudes a l’estudi de la Generalitat de Catalunya i per exigir el pagament immediat de les beques als i les estudiants de Catalunya. 
  • El nostre grup donarà suport a la moció. Aquest és un fet demostrable més, de l’expoli que el govern espanyol està sometent a la Generalitat de Catalunya, un expoli des de tots els punts de vista, en infraestructures, en recursos econòmics, en llibertats. Un expoli i un ofec impropis que tenen un rere fons polític lamentable.Els 158.000 estudiants de secundària i universitaris amb dret a beques i ajuts a l’estudi a Catalunya rebran els diners amb retard respecte als de la la resta de beneficiaris d’altres comunitats autònomes. El Govern va aprovar recentment el conveni amb el ministeri d’Educació que permetrà que els diners arribin finalment a Catalunya, per errors del govern espanyol en el redactat del primer document. Andalusia i Catalunya són les dues úniques autonomies que tenen convenis propis amb el ministeri perquè puguin gestionar les beques. Andalusia, però, a diferència de Catalunya, ja ho ha solucionat.Un total de 70.000 universitaris catalans i 88.000 alumnes de l’àmbit no universitari estan pendents de rebre beques o ajuts per a aquest curs acadèmic, el 2016-2017. El Govern ha havia previst una partida de 80 milions d’euros als pressupostos de la Generalitat en previsió d’aquest retard, però els diners no estan disponibles perquè els comptes continuen en seu parlamentària i encara no s’han aprovat.El redactat definitiu del conveni amb el ministeri és el segon que es fa després que la Generalitat detectés fa mesos un error en el primer text i el comuniqués a Madrid.El retard i la discussió haurien estat evitables si el govern espanyol complís amb el Tribunal Constitucional i traspassés a la Generalitat la part de gestió de beques. Complint la normativa, no caldria conveni, tindríem més recursos i faríem el nostre propi sistema de beques, i seria més inclusiu.

Moció que presenta ICV-EUiA:

 • Moció per fer uns pressupostos municipals amb perspectiva de gènere
  • El nostre grup ha fet esmenes en aquesta moció. Cal tenir el compte algunes accions que des de l’ajuntament ja es fan i cal posar en valor. els pressupostos municipals estan elaborats des d’una perspectiva social, amb visualització específica a determinades accions orientades a les polítiques de gènere. En l’actualitat, s’està fet la diagnosi del pla d’igualtat 2013-2016, que estableix quina és la situació actual, estableix recomanacions i accions a realitzar per tal de seguir treballant des de l’administració, amb una perspectiva de gènere global. Com a conseqüència del Pla d’igualtat, s’ha creat la Comissió del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Cugat, que és precisament l’encarregada d’analitzar els resultats del pla d’igualtat 2013-2016.A banda, personal tècnic del propi ajuntament participarà en el curs, que ofereix el Banc d’accions formatives de la Diputació de Barcelona, sobre com elaborar uns pressupostos municipals amb visió de gènere, i destacar també que el personal tècnic de l’ajuntament, ha assistit, assiteix o assistirà a cursos directament vinculats amb les polítiques públiques amb una visió de gènere. Des del govern ens comprometem a impulsar un canvi de mirada en el moment de la confecció del pressupost que permeti una millora en la funció redistributiva des de la perspectiva de gènere. A analitzar el pressupost del 2017 des d’aquesta nova mirada, avaluant cadascuna de les accions executades, i identificant els buits d’informació a aquest respecte, i establir els sistemes d’informació per a subsanar-los. A extendre les jornades formatives a tot el personal de l’àmbit d’economia que participa en l’elaboració del pressupost des d’una vessant tècnica, perquè a banda de diposar de nous mecanismes prenguin consciència de la importància de donar aquesta nova mirada al pressupost. A convocar la Comissió del Pla d’Igualtat, i ampliar-ne els seus membres a partits polítics i entitats, per tal de fer un monogràfic analitzant les dades obtingudes en el procés d’anàlisi de l’actual Pla d’Igualtat, i treballar les mesures necessàries per corregir els possibles impactes negatius del pressupost en funció de gènere.

Moció que presenta la CUP-PC:

 • Moció per un Sant Cugat lliure de violències de gènere.
  • El nostre grup ha fet una moció alternativa. Es va plantejar la possibilitat de deixar la moció damunt la taula i treballar-la conjuntament però no ha estat possible i hem cregut convenient fer-ne una d’alternativa, per primer, posar en valor la tasca que actualment s’està fent des de l’ajuntament i segon, per assumir aquells compromisos que són possibles i que aporten un pas més per fer front a aquesta xarca social. Alguns d’aquests compromisos són: Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere, que actualment ja s’ofereixen als centres educatius així com també als pares i mares, intensificant-los en el marc de la commemoració el dia 8 març, dia Internacional de les dones, i el 25 de novembre, dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Enfortir la detecció de les víctimes i llurs fills menors, i de les víctimes conegudes com a víctimes invisibles de la violència de gènere, i donar-los suport, en col·laboració, entre d’altres, de l’associació local No estàs Sola i Xarxa de seguiment de protocols d’atenció a la dona. Estudiar de manera conjunta amb els serveis jurídics de l’ajuntament la possibilitat que ens els criteris d’adjudicació valorin les empreses que estiguin desenvolupant plans d’igualtat. Elaborar un protocol d’actuació contra l’assetjament sexual, per als actes populars multitudinaris, com la Festa Major.Estudiar, juntament amb els serveis tècnics municipals, la possibilitat d’adaptar el Pla Director d’enllumenat municipal, que detecta tant la intensitat com la uniformitat de la llum de les zones pertinents, aquells indrets susceptibles d’una major il·luminació.

Moció que presenten els grups de la CUP-PC, ERC-MES i ICV-EUiA:

 • Moció per al tancament dels baixos de l’edifici del Centre Social i Sanitari de la Floresta i l’habilitació de l’espai per al trasllat del Casal de Joves de la Floresta.
  • El nostre grup ha fet esmenes en aquesta moció. Ens comprometem a elaborar un projecte de tancament i habilitació de l’espai ubicat als baixos del Centre Social i Sanitari de la Floresta. I entenem que ha de ser el Consell de Barri de la Floresta que, a través d’un procés participatiu decideixi els usos d’aquest espai. No compartim l’argumentació de la moció original dels tres grups que plantegen que l’ajuntmanent sigui el que estableixi que els pressupostos de lliure disposició que tenen els barris, a la Floresta una part es destini a l’habilitació d’aquest espai per al Casal de Joves. Entenem que això és una decisió que ha de prendre el propi consell de barri de la Floresta, si des de l’ajuntament hi interferim creiem que l’esperit participatiu no es respecta. Els usos cal que es defineixin en el propi Consell de Barri, que entre altres, té precisament aquestes funcions.

Moció que presenta el PP:

 • Moció per a la inclusió de Sant Cugat a la Zona 1 de l’ATM.
  • El nostre grup ha presentat esmenes en aquesta moció. Cal apuntar que el passat 3 de febrer el nostre grup ja va anunciar que hem instat precisament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que Sant Cugat entri a la zona 1 del sistema tarifari integrat. El passat 17 de gener, l’alcaldessa de Sant Cugat, juntament amb altres alcaldes i alcaldesses, dels 18 municipis que actualment formen part de la segona corona de l’AMB, van sol·licitar per escrit que s’afronti, es planifiqui i calendaritzi la creació de la zona única tarifària al conjunt de l’àrea metropolitana, integrant els municipis de la zona 2 a la zona 1, per tal d’assolir l’equilibri d’oferta i accés al servei, per al bé del conjunt de la ciutadania metropolitana i de la sostenibilitat. El nostre municipi, per tant, amb la inclusió a la zona 1, podria incorporar nous títols socials existents en els municipis de la Zona 1 com ara la T-4 (persones de més de 60 anys o amb alguna discapacitat), així com la T Verda, que permetrà viatjar gratuïtament durant tres anys per la primera corona a canvi de donar de baixa els vehicles més contaminants.Recentment s’ha aprovat un Pla Metropolità de lluita contra la contaminació ambiental, que s’emmarca dins dels objectius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fomentar l’ús del transport públic i reduir el flux de vehicles privats sobre l’asfalt de la capital catalana i la rodalia. D’acord amb el pla, s’està treballant en la proposta que permeti l’entrada dels municipis de la segona corona a la zona 1 del sistema tarifari integrat. Aquesta seria una proposta que s’emmarca en l’estratègia de l’AMB de reduir el trànsit rodat al territori, responsable del 70% de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats, una mesura per tant, que aniria en la línia de lluitar contra la contaminació ambiental, ja que previsiblement es convertiria en un estímul de la demanda, desincentivant l’ús del vehicle privat.

Moció que presenta el regidor no adscrit, Dimitri Defranc:

 • Moció per a la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, en col·laboració amb la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès (FAIV) i la xarxa Proposa.
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Cal apuntar que el ple passat aquesta moció va quedar damunt la taula amb el compromís per part de l’equip de govern de treballar-hi. Hem fet aportacions especialment pel que fa a aplicar noves mesures que permetin treballar amb la inserció d’aquests col·lectius, i precisament l’ajuntament ja hi està treballant. Aquestes noves mesures busquen que a través de les noves tecnologies com el Big Data, ens permetin realitzar serveis de prevenció més acurats que ens ajudin a conèixer les noves situacios de vulnerabilitat social futures, i actuar així, d’una manera més eficaç. En aquest sentit, des de l’ajuntament, El que pretenem amb l’anàlisi de les dades que tenim o podem tenir disponibles és generar una eina predictiva de futures possibles demandes  en matèria de polítiques socials. Com per exemple detectar nous col·lectius vulnerables.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies