Què defensarem al ple municipal d’abril?

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA ES POSICIONA EN RELACIÓ A LES MOCIONS QUE ELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PRESENTEN AL PROPER PLE DEL MES D’ABRIL

En aquest proper ple del mes d’abril el conjunt de totes les mocions presentades és de 14, de les quals el grup municipal de Convergència en presenta 1, conjuntament amb el PSC i una en solitari.

Moció que presenta Convergència i el PSC :

 • Moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.
  • Amb aquesta moció volem que es reformin les lleis que discriminen les persones amb discapacitat sensorial en diverses matèries, com el matrimoni, on s’exigeix a aquest col·lectiu que presenti un certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per presentar el consentiment a l’aliança. Demanem al govern espanyol que suprimeixi l’article del codi civil que prohibeix a les persones amb discapacitat sensorial fer testament tancat. Reclamem també que es suprimeixi l’obligatorietat de la presència de dos testimonis en la cessió de documents públics i testaments oberts. Cal que utilitzem les noves tecnologies per facilitar a aquest col·lectiu la lectura i signatura dels documents.Hi ha hagut un retrocés en l’article del codi civil per als drets de les persones amb discapacitat sensorial. Al codi civil es demana, per exemple, que totes les persones amb discapacitat sensorial que fins ara es podien casar lliurament, com tothom, hagin de demanar un certificat mèdic per fer-ho. Creiem que això és un retrocés en els seus drets. També demanem que es facin canvis al dret civil català en matèria testamentària per suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial i la prohibició, igual que el codi civil, de fer testament tancat. Demanem que s’elimini el veto als cecs, sords i muts per ser testimonis. Així mateix, ens comprometem a treballar per fer els canvis i adaptacions oportunes per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipal.

Moció que presenta Convergència:

 • Moció en relació a prendre mesures per millorar la carretera de l’Arrabassada. 
  • Amb aquesta moció instem a la Generalitat a prendre les mesures necessàries per millorar la seguretat viària de la Rabassada, el quart tram de la xarxa viària de Catalunya amb més risc d’accident, segons l’informe EuroRAP del RACC del 2012-2015. Instem a Territori i Sostenibilitat a col·locar elements de separació de sentits en alguns trams per evitar o dificultar la invasió del carril contrari i minimitzar els xocs frontals i frontals-laterals, entre d’altres. Sol·licitem també amb aquesta moció que s’inclogui la prohibició d’avançaments entre vehicles de motor.Considerem que cal millorar la senyalització viària, estenem la mà a la Generalitat i ens oferim a treballar conjuntament per ajudar en el que calgui. Pensem que potser tot no es pot fer de cop, però sí que cal fer la diagnosi de les actuacions que podem anar avançant.

Mocions que presenta la CUP:

 • Moció per a la creació d’una Casa de la Dona a Sant Cugat del Vallès.
  • El nostre grup no donarà suport a aquesta moció. Novament estem davant de models de gestió oposats i que el nostre grup no comparteix. No compartim la proposta d’autogestió que se’ns planteja en aquesta moció. Aquest no és el nostre model. A la nostra ciutat disposem de mecanismes d’atenció a la dona maltractada, com ara: la Comissió de Lluita contra els malractaments i la violència de gènere; la Xarxa de seguiment de protocols d’atenció a la dona (formada per associacions de dones, ICATER, PADI, i professionals de l’àmbit sanitari) que dóna serveis d’assessoria jurídica i psicològica tant a dones com a infants; el grup de Treball Terapèutic per a dones víctimes de violència que està en marxa des de l’any 2008 i és un recurs organitzat per DonaInformació que rep derivacions des de diferents serveis, ha realitzat 27 sessions durant els primers sis mesos del 2016 i té per objectiu donar suport i proporcionar estratègies d’autoconfiança, de recuperació de l’autoestima i de reconeixement de les relacions d’igualtat a dones que pateixen o han patit violència en l’àmbit de la parella o ex parella; el Servei d’atenció i recuperació terapèutica per Infants i Adolescents, Far de Colors, nascut al 2012 que forma part del Servei Municipal d’Atenció, és un recurs fonamental des de dues vessants: la primera, per l’abordament terapèutic que es fa en unes edats tan joves i la segona, és un recurs socialitzador molt important per intentar que les conductes observades i patides de violència de gènere no acabin formant part del seu imaginari i provoqui, que acabin perpetuant rols sexistes de víctimes i agressors; Teleassistència mòbil (TAM), un servei que es proporciona a la nostra ciutat des de l’any 2005 i facilita dos serveis: per una banda suport, informació, i assessorament les 24h al dia, els 365 dies a l’any, i per l’altre, atenció telefònica immediata davant les situacions d’emergència. A banda, des del SIAD (Servei Integral d’Atenció a la Dona) s’ofereixen serveis d’assessoria jurídica, d’atenció psicològica individual o en grup, així com el servei Far de Colors, que ofereix atenció de recuperació terapèutica als infants i adolescents, detallat anteriorment. Tenim un servei reconegut i avalat, seguirem treballant per millorar-lo i potenciar-lo. Però no compartim el que la moció proposa.Actualment estem en la revisió del Pla d’Equipaments, i la moció diu erròniament situar aquesta Casa a l’espai en desús de Can Quitèria, ni can Quitèria està en desús, ni tampoc veiem la necessitat d’alterar els ritmes del desenvolupament del propi pla d’equipaments.Per acabar, destacar que actualment estem elaborant el tercer Pla d’Igualtat de Sant Cugat. Un cop feta la diagnosi del segon, n’iniciem un de nou, per tal de marcar els objectius i traçar un nou horitzó en matèria d’igualtat. Un Pla que comptarà amb un procés participatiu entre la ciutadania, tres sessions de debat, per  fer que sigui un pla obert i participatiu. Des de l’equip de govern tenim clar què volem i què hem de fer, i també sabem quin no és el nostre model, i el que es planteja en aquesta moció queda molt lluny de les nostres propostes.
 • Moció per la realització d’una intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat del Vallès. 
  • Seguint amb les actuacions que es varen iniciar amb els regidors del consistori i amb els compromisos adquirits per tal de posar en comú el coneixement del funcionament d’aquest servei municipal es va fer el següent encàrrec a l’AMB (aprovat per JGL el 1 de març de 2016):Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la seva col·laboració en la intervenció tècnica prevista en l’article 262.2) del ROAS en el període final de la concessió administrativa del servei municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable, gestionat per part de l’empresa SOREA, en ordre a la vigilància de l’adequada conservació i manteniment de les obres, infaestructura funcional constituïda per la xarxa d’adducció i de distribució i totes les altres instal·lacions i elements personals i materials adscrits al servei, així com el control i garantia de manteniment dels nivells de suficiència i qualitat prestacional fins l’any horitzó tot el qual comporta de manera connexa i inherent la supervisió de les inversions efectuades i amortitzacions. 

   Demanar així ateix de manera específica a l’AMB, l’anàlisi tècnica i valoració econòmica del Pla d’inversions dels darrers 6 anys, executat per SOREA com empresa concessionària. 

   Interessar de l’AMB l’emissió d’un dictamen projectat en l’estudi integral dels avantatges i desavantatges en base a paràmetres d’interès públic i social, una vegada extingida l’actual concessió administrativa, d’assumir la gestió directe en alguna de les formes previstes per l’article 85.2.A) de la LRBRL (Llei reguladora de les Bases de Règim Local) o alternativament la modalitat de gestió indirecta. 

   El dia 31 de març de 2017, l’AMB ens lliura la següent informació:

   1. Esborrany relatiu a la valoració de les inversions executades en el servei d’abastament d’aigua del Municipi de Sant Cugat del vallès, així com l’efecte sobre les tarifes i el valor residual d’aquestes inversions, fet per Global&Local Audit, SL
   2. Dictament jurídic sobre la gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa a Sant Cugat, fet per J. Codina Serveis Jurídics, SL
   3. Informe tècnic de valoració econòmica del pla d’inversions de l’abastament de Sant Cugat del Vallès anys 2009-2015.

   Amb aquesta informació per tant, es precisa la realització d’un treball intern propi per l’avaluació i preparació dels expedients de liquidació i reversió de la concessió que s’acaba.

   És per aquest motiu que es planteja i es valora la necessitat de constituir una comissió interna per l’anàlisi i estudi tècnic i econòmic de la nova gestió del servei de subministrament d’aigua potable, independentment de la seva forma de gestió.

   Les funcions d’aquesta comissió haurien de ser:

   • Designar un interventor tècnic del servei que pugui elaborar els estudis i anàlisi que es necessiten per tot aquest procés i/o col·laborar amb els encàrrecs externalitzats que es consideri oportú.
   • Encarregar l’anàlisi econòmic-comptable de la concessió
   • Encarregar l’estudi tècnic de l’estat dels bens
   • Fer els corresponents estudis tècnics i econòmics per la liquidació i l’estudi de viabilitat per la construcció del futur model.
   • Preparar la confecció i tramitació de l’expedient de liquidació amb la pròrroga forçosa del servei si per dates no s’arriba a disposar del nou servei abans de la finalització de la data d’acabament de l’actual concessió.
   • Preparar la confecció i tramitació de l’acord de reversió dels bens amb l’informe favorable per part de l’ACA
   • Elaborar en funció del sistema de gestió que es decideixi els plecs de prescripcions tècniques o model de gestió que s’aplicarà de nou al servei.
   • Planificar tots aquests estudis i encàrrecs per tal de tenir la documentació actualitzada al juny de 2018 que permeti elaborar el pla de renovació d’aquest servei amb la modalitat que s’hagi escollit.

   Es proposa que formin part d’aquesta comissió:

   • Presidència Tinent d’Alcalde de Qualitat Urbana, Cristina Paraira
   • Gerent, Carme Oliver
   • Director de l’àmbit de qualitat urbana, Víctor Martínez
   • Responsable de la planificació i control (IGEPESI), Maite Ramos
   • Cap de Secció d’intervenció, Rubèn Bustamante
   • Secretari, Josep Maria Rigau o persona en qui delegui.

   Un cop la comissió, hagi designat l’interventor tècnic del servei, aquest també en formaria part.

   En la comissió informativa de la tinencia d’alcaldia de qualitat urbana es donaria compte mensualment dels resultats treballats per aquesta comissió. A petició de la tinent d’alcalde es podran realitzar reunions extraordinàries objecte de la matèria quan es consideri necessari o així es sol·liciti.

   A la Junta de Govern Local del passat 4 d’abril, es va aprovar la creació d’aquesta comisssió, en els termes, funcions i composició que s’han exposat anteriorment.

   Per tant, no veiem la necessitat de la moció que es planteja, més quan des de l’equip de govern ja s’ha creat aquesta comissió interna de treball, tenint en compte els estudis que l’Àrea Metropolitana ens ha lliurat, estudis que cal dir que en cap cas el nostre ajuntament ha decidit a qui encarregar-los, per tant totalment independents a la nostra adminsitració. Deixem que aquesta comissió faci la feina pertinent, que els tècnics facin la feina pertinent, independentment de la forma de gestió a la que es vulgui optar. No donarem suport a la moció.

Mocions que presenta ERC-MES:

 • Moció per tal de donar suport a l’Associació Catalana de la síndrome de RETT 
  • EAquesta moció ha esdevingut institucional, per tant el nostre grup comparteix els plantejaments i hi donem ple suport.
 • Moció sobre la infrafinanciació per part de l’Estat Espanyol del Centre d’Alt Rendiment (CAR)
  • El nostre grup s’ha sumat a aquesta moció, fent una esmena de correcció de les quantitats econòmiques que s’apuntaven a la moció inicial. De fet al Congrés espanyol es va presentar una proposició no de llei que ja hi vam donar suport. Actualment reclamem que el govern espanyol compleixi amb els seus compromisos i doti el CAR dels recursos que necessita, com un centre que funciona i dóna resultats. Les principals reclamacions que fem són:

   a) No reduir l’aportació de 2,5M € anuals en cap concepte, que permeten no generar nou deute i atendre els 80 becats, 20 becats mixtes i el volum pactat de concentracions que envia el CSD (i que les federacions co-financen amb el 20 %).

   b) “Deute històric”. Els anys anteriors el CSD va fer anualment més despesa del subvencionat, i va contribuir a generar part del deute que acumula el CAR. El CAR hauria de rebre els 2M € pels serveis de 2011 i 1M € pels serveis no cobrats de 2014 i 2015 i contribuir a reduir el deute del CAR.

   c) Inversions de present i futur. El CSD hauria de comprometre’s a fer possible alguna de les inversions importants que el CAR requereix. Existeix un pla director i projectes diversos que les Federacions (espanyoles) demanen: camp d’hoquei, pista en sec de skeleton, zona de recuperació del mòdul, reubicació piscina olímpica exterior, nova recta coberta d’atletisme, entre d’altres. Hem de poder fer front a aquestes demandes, estem en un nou cicle olímpic i cal que els esportistes tinguin les millors instal·lacions amb el finançament corresponent.

   d) Cal posar al dia el conveni amb entre el CSD i el CAR. No és lògic que paguin serveis (becats, concentracions) d’alt rendiment via subvenció, que és el que rep el CAR des de fa uns anys. Entenem que el conveni hauria de ser per establir la fórmula legal que permetés pagar al CAR aquests serveis, i que es justifiqués amb la demostració d’haver-los prestat i no amb una justificació “normal” de subvenció, a força de factures i comprovants de pagament.

   Enguany, com que encara estem en pressupost prorrogat, la situació s’ha vist agreujada, i el CSD no pot tramitar el conveni, manca una bona part d’aportació econòmica promesa, i és el propi CAR que amb mitjans propis ho està assumint.

   Per tant, estem davant d’una situació, on un centre, que dóna resultats, i on des del propi CSD es va dir que aquells que donessin més bons resultats serien els que rebrien més recursos i suport, i aquest fet ara no es dóna.

Mocions que presenta Ciutadans:

 • Moció per facilitar el dret de vot als ciutadans europeus a les eleccions municipals i europees. 
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Compartim els plantejaments que es fan en els acords de la moció, i compartim que des de l’administració hem de posar tots els mitjans que tinguem al nostre abast per facilitar el dret de vot de la ciutadania. Poder votar al final és la millor manera d’exercir la democràcia i per tant sempre estarem a favor de precisament facilitar aquest dret universal.
 • Moció sol·licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols a Sant Cugat i la celebració del dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme. 
  • El nostre grup ha fet esmenes a aquesta moció. Enguany, a la nostra ciutat he celebrat per primera vegada el dia mundial sobre l’autisme. El passat 2 d’abril, en motiu del Dia Mundial de l’Autisme, l’Ajuntament, d’acord amb les entitats i de manera conjunta, es va programar un seguit d’activitats com ara: la il·luminació de color blau de la façana del Mercat Vell durant tot el cap de setmana, així com també diverses activitats, com una carpa informativa o una campanya a través de les xarxes amb el hashtag #DiaMundialAutisme, amb l’objectiu de sensibilitzar i concienciar sobre aquesta malaltia.A Sant Cugat del Vallès, actualment, comptem amb el suport d’una xarxa d’entitats, Grup TEA, Guru Valldoreix, Dinamiks, Zooterapia, Specialtisterne i Friends, que treballen per millorar les condicions de vida de les persones afectades per l’autisme, així com també amb les seves famílies, així com altres entitats de caire comarcal com l’Associació TEA Vallès Occidental. Aquestes entitats tenen presència a la Taula per a persones amb discapacitat, i a l’hora hem acordat amb aquestes entitats convocar un grup de treball tècnic i específic, on hi haurà representades les sis entitats anteriorment esmentades, perquè proposin les mesures adequades i oportunes, en funció de les seves necessitats, per tal de millorar la seva vida al nostre municipi, per tal de fer un seguiment més acurat de les accions que es porten a terme, i poder sumar esforços administració i associacions, per arribar més lluny. Entenem doncs que la moció que planteja el grup de Ciutadans, tindria lògica allà on no hi hagi entitats locals, i no és el cas de Sant Cugat. A Sant Cugat ja hi ha qui està treballant en aquest sentit, i són les pròpies entitats qui determinen les necessitats i les prioritats, i entenem doncs que hem de treballar en aquest sentit, i no en el sentit que la moció de Ciutadans planteja, ja que estableix unes accions que les mateixes entitats no ens han marcat com a prioritàries.

Mocions que presenta la ICV-EUiA:

 • Moció sobre el futur de PROMUSA
  • El nostre grup no donarà suport a la moció d’ICV-EUiA per què la moció que se’ns presenta la considerem errònia. Hem de posar en valor la tasca que s’ha fet a la ciutat en relació a l’habitatge públic de lloguer que des de la seva creació l’any 1990 Promusa ha vetllat per oferir als santcugatencs i santcugatenques habitatges públics en diferents punts de la ciutat. A més, val a dir que pel què fa la tasca que fa Promusa i tots els seus acords, els diferents grups de la oposició estan representats al Consell d’Administració de Promusa i per tant, tenen al seu abast tota la informació necessària sobre l’empresa pública d’habitatge. Actualment s’està donant resposta a la demanda d’habitatge de lloguer que hi ha a la ciutat i precisament i en aquest sentit ja s’està apostant per fer un gir definitiu cap als habitatges de lloguer a la ciutat.
 • Moció per la normalització dels termes d’ús de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Sant Cugat
  • El nostre grup ha fet una moció alternativa a la que ens planteja el grup d’ICV. Des del nostre grup entenem que cal fer un exercisi pràctic i real pel que fa als canals de comunicació propis de l’ajuntament. A la nostra moció alternativa deixem molt clar que cal diferencial entre la comunicació institucional, que ha de respondre a l’interès general de la ciutat, i la comunicació de partit que respon a l’interès ideològic de cada formació política, i que ja té els seus mitjans de difusió, municipal a través de l’organisme EPEL, i els propis de cada partit.

   Els comptes de les xarxes socials del propi ajuntament han de respondre i informar en pro de l’interès general, i són per tant un canal d’informació institucional. Des de l’ajuntament, aquesta pluralitat també es dóna i es garanteix a través del butlletí municipal, on cada partit hi té un espai, i on a través d’un consell editorial, amb representació política, es vetlla per l’interès general dels seus continguts.

   En els últims tres mesos s’ha estat treballant en una guia i en un manual d’ús de xarxes socials d’aplicació per a l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquest manual elaborat amb l’assessorament extern d’una consultora en social media i 2.0  ja es  troba en la fase final de validació. És un manual que marcarà les normes d’ús i els procediments a seguir per l’emissió dels missatges a les xarxes socials corporatives.

Moció que presenta el PSC:

 • Moció per restituir la partida pressupostària destinada a la primera infància. 
  • El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Precisament ara farà uns mesos, el grup de Ciutadans va plantejar una moció similar, i aleshores ja la vam esmenar. Ara el PSC planteja una moció similar que van en el sentit de les esmenes que en el seu moment ja vam plantejar. I compartim per tant els acords de la moció que demanen: Instar al Govern de l’Estat a restituir el 100% de la partida destinada a garantir l’educació dels infants dels 0 als 6 anys, com a element clau del sistema educatiu. Constatar que és necessari recuperar la corresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals. I instar al Govern de la Generalitat que restitueixi les aportacions per al sosteniment de les escoles bressol municipals. Sabem que des del departament d’ensenyament s’està treballant en aquest sentit i per tant restarem a l’espera que així sigui.

Mocions que presenta el PP:

 • Moció per l’erradicació de la mutilació genital femenina. 
  • El nostre grup va fer alguna esmenes de matisos, en funció de la feina que ja es fa al nostre municipi. La moció ha esdevingut institucional i per tant el nostre grup hi donarà suport.
 • Moció per reclamar l’alliberament inmediat de Leopoldo López
  • El nostre grup donarà suport a la moció. Des del nostre grup, lògicament, veiem amb una important preocupació el clima de violència creat a Veneçuela després de tants mesos d’importants mobilitzacions socials tant a favor, també, com en contra del Govern, que han provocat nombroses alteracions d’ordre públic i molts morts.Aquesta situació ha provocat, alhora, també, la manifestació d’un seguit d’organismes internacionals, nombrosos, organismes mateixos de la regió i també del Parlament Europeu, en el sentit de mostrar tal preocupació per tal com els fets denunciats són també contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la mateixa Constitució veneçolana, la Carta Democràtica Interamericana, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i a la Convenció Americana sobre els Drets Humans.

   És important donar suport al respecte, als drets fonamentals i les llibertats fonamentals, també, i buscar aquest diàleg constructiu i respectuós. Per això és important involucrar, al nostre entendre, totes les parts del conflicte, en particular, i les autoritats veneçolanes, a intentar aquest diàleg pacífic amb tots els estaments de la societat veneçolana.

   El nostre grup sempre s’ha caracteritzat precisament, per donar suport, per fer manifestació a la preocupació i solidaritat a la defensa dels drets humans en diferents escenaris allunyats  del món on, precisament, aquests drets són constantment atropellats. Si bé aquesta moció que se’ns planteja, personalitza en la persona de Leopoldo López la situació actual a Veneçuela, com ja hem dit,  donarem suport a la moció, però si que ens agradaria posar de manifest que reiterar la defensa de la democràcia i de la garantia de la llibertat d’expressió i pensament, i manifestem la nostra solidaritat amb totes les persones i institucions que han estat víctimes d’accions violentes.

Moció que presenta el regidor no adscrit, Dimitri Defranc: 

 • Moció per facilitar el tràmit per l’adquisició de la nacionalitat espanyola
  • Donarem suport a la moció, perquè entem que com a administració hem de posar les facilitats perquè els ciutadans que vénen a la nostra ciutat es puguin integrar i obtenir la nacionalitat, de manera legal. Per tant, en la mesura que sigui possible hem de treballar per reduir la burocracia que implica tots aquests tràmits.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies