Què defensarem al ple municipal de novembre?

novembre

EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA ES POSICIONA EN RELACIÓ A LES MOCIONS QUE ELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PRESENTEN AL PROPER PLE DEL MES DE NOVEMBRE

En aquest proper ple del mes de novembre el conjunt de totes les mocions presentades és de 15, de les quals el grup municipal de Convergència en presenta 3.

Mocions que presenta Convergència:

Mocions que presenta la CUP:

 • Moció conjunta amb ICV-EUiA per la millora de l’accessibilitat a l’estació dels FGC de la Floresta

El nostre grup ha fet esmenes a aquesta moció. El què la moció demana, des de l’equip de govern ja s’ha demanat a FGC. La resposta que han donat sempre és que l’estació de La Floresta està adaptada a l’igual que les altres, independentment del nombre de viatgers, que és de lluny el més petit, però la gestió responsable dels recursos no porta a adaptar tots els accessos a totes les estacions de la línia. El criteri que s’adopta des de FGC és que ha d’existir un equilibri entre facilitar l’accessibilitat a les andanes i als trens i els costos d’implantació i de manteniment dels equipaments que implica no adaptar tots els accessos.

En funció de les gestions que el propi Ajuntament ja ha fet i el què demana la moció, el nostre grup ha proposat fer esmena en el sentit de tornar a demanar a FGC que valori la possibilitat de programar la instal·lació de l’ascensor a l’andana direcció Barcelona, i en cas que la resposta sigui negativa, el nostre grup, amb l’altra esmena que fa, deixa clar que en cap cas l’ajuntament assumirà l’obra a realitzar i proposa instar a l’equip de govern que revisi el trajecte urbà d’accés a l’estació de ferrocarrils de la Floresta, per tal de garantir una accessibilitat encara més segura.

Moció que presenta Ciutadans:

 • Moció per instar al Ministeri de l’Interior a que proveeixi de noves instal·lacions a la Policia Nacional de Sant Cugat

El nostre grup donarà suport a aquesta moció en tant en quant són unes instal·lacions de gran concurrència i les condicions actuals de treball, tant per als funcionaris com per als usuaris no són les òptimes. Si bé, volem deixar clar que el que nosaltres volem és que les competències que els cossos i forces de seguretat de l’estat exerceixen a Catalunya, siguin assumides pels Mossos d’Esquadra, i així ens consta que el nostre grup parlamentari a Madrid hi treballarà ara que s’ha iniciat la legislatura. Però creiem que mentre aquest traspàs no sigui efectiu, i certament veiem difícil que a Madrid ho concedeixin, mentrestant veiem oportú demanar una nova infraestructura perquè l’actual ha quedat obsoleta.

No volem deixar passar l’oportunitat de demanar una nova insfraestructura i d’aquesta manera, quan assolim la independència, tindrem unes noves instal·lacions per a la nostra ciutat. Encara que com que l’estat ens considera un territori desafecte, segurament no hi invertiran com no ho fan amb el Corredor Mediterrani, perquè saben que marxarem.

 • Moció per a l’elaboració del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

El nostre grup no dóna suport a aquesta moció perquè entenem que el Pla d’Acció Municipal, on es defineixen els objectius i accions concretes que  l’equip de govern portarà a terme, ja engloba la política de subvencions que es prioritza a cada àmbit.

Moció que presenta ERC-MES:

 • Moció sobre la rebaixa de l’IVA als serveis veterinaris. 

El nostre grup s’ha adherit a aquesta moció, per convicció i coherència amb el què el nostre grup parlamentari va fer a Madrid donant suport a la proposició no de Llei que demanava la rebaixa de l’IVA veterinari. Creiem que és una necessitat per tractar-se de serveis bàsics sanitaris. I alhora ens posem al costat d’una demanda històrica del sector que fa anys que ho reclama.

 • Moció de lluita contra la sida i per fer front a l’estigma i a la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH. 

El nostre grup ha fet esmenes a la moció i s’hi ha sumat. Les esmenes han anat en el sentit de posar en valor tota la tasca que des de l’ajuntament ja s’està fent en relació a la prevenció, educació, conscienciació i estigmatització del VIH. Actualment des de l’ajuntament es realitzen més de 100 tallers entre l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO i Batxillerat, arribant a quasi 3000 alumnes. A banda des dels Centres d’Atenció Primària, en coordinació amb l’ajuntament, també s’ofereixen serveis com: cribatge a persones que detecten amb conductes de risc, formació a les escoles (programa Salut i Escola), s’ofereix dins el marc tarda jove, un espai per atendre consultes fora del circuit habitual, i a partir de l’any vinent s’iniciarà la formació en seguiment del pacient VIH.

La moció busca també seguir incidint i si cal ampliar els tallers que tenen per objectiu: afavorir una major comprensió del que implica l’entrada a l’adolescència; Potenciar una major comprensió del que implica la sexualitat en la vida d’una persona; Donar a conèixer els riscos més freqüents associats a la sexualitat adolescent: quins són i com prevenir-los; Ajudar a construir relacions saludables i donar a conèixer els riscos més freqüents associats a les relacions tòxiques: quines són i com prevenir-les; Potenciar un major grau de coneixement i de responsabilitat  en relació a la salut sexual; Conscienciar i prevenir del VIH; Treballar per la integració i la tolerància per evitar l’estigmatització de les persones amb VIH/Sida; Assolir la plena normalització de les persones LGTBI+. Amb la moció volem manifestar, també, que seguim mantenint el compromís de treballar contra la discriminació ja sigui per raons de sexe, edat, nivell socioeconòmic, malaltia, condició laboral…

Mocions que presenta ICV-EUiA:

 • Moció en nom de la Confederació d’Associacions de Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la Plataforma Stop Comptadors, sobre la instal·lació de comptadors telegestionables.  

El nostre grup dóna ple suport a aquesta moció. El nostre grup està d’acord amb l’objectiu de la instal·lació de comptadors telegestionables. L’objectiu d’aquesta mesura és l’eficiència energètica i la disminució de la despesa. La moció el que demana, al final, és una moratòria en la utilització per tal que es compleixi el lliure mercat en la implementació. El què no compartim és la forma com s’està implementant. El monopoli d’una empresa que és la que ha d’instal·lar el comptador, ens sembla que va contra la lliure concurrència. Ens consta que des del Parlament de Catalunya, que és l’àmbit de competència del què demana la moció ja s’esta treballant una proposta de resolució entre tots els Grups parlamentaris, que el que pretén al final és posicionar-se en aquest sentit.

Mocions que presenta el PP:

 • Moció perquè Sant Cugat del Vallès participi en la Setmana Europea de l’Esport.

El nostre grup dóna suport a aquesta moció, que ha esdevingut institucional, i que ha incorporat una esmena que vam fer que anava en el sentit que la comissió que demanava crear la moció inicial, es traslladés en la comissió que ja s’ha creat per a la designació de Sant Cugat capital Europea de l’Esport 2018.

 • Moció per a dotar d’aparcament als usuaris del CAP de Can Mates

El nostre grup donarà suport a les esmenes que el grup municipal d’ERC-MES ha presentat que responen a la proposta de que recull el pacte d’estabilitat pressupostària 2017 que el nostre grup i el grup d’ERC-MES han signat, que proposa implementar una zona gratuïta d’aparcament limitat per un període màxim de dues hores (zona vermella) davant del CAP de Can Mates.

Mocions que presenta el PSC:

 • Moció per a la creació d’una taula de treball per a la unitat d’acció política respecte al model i a les necessitats sanitàries del municipi. 

El nostre grup ha fet esmenes a la moció, tenint en compte que l’equip de govern ha ha iniciat una diagnosi del sistema sanitari per obtenir dades objectives i saber quins recursos i serveis sanitaris necessitem, i el que es proposa és crear una taula de treball i reflexió de l’àmbit sanitari, que tingui com a referència inicial les conclusions de l’estudi de diagnosi un cop finalitzat. I que proposi i esdenvingui un referent pel que fa referència als equipaments, i a les necessitats sanitàries i de cobertura.

 • Moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat al manifest conjunt de les universitats catalanes per reclamar millores de finançament i una rebaixa de les matrícules. 

Per aquesta moció, el nostre grup vol fer algunes consideracions prèvies: Des del traspàs de competències universitàries a la Generalitat de Catalunya, el 1985, hi ha hagut un ampli consens en els objectius de la política universitària. Aquest ha permès, al sistema universitari català, assolir elevats nivell de qualitat i internacionalització. Tot i així, el sector universitari a Catalunya ha de continuar fent l’esforç d’adaptar-se a un món canviant i a la realitat social de Catalunya.

 • En primer lloc ens agradaria destacar que, no podem parlar de pressupostos del 2017 i exigir números exactes quan, el pressupost del 2016 va ser rebutjat amb els vots a favor de qui ara proposa aquesta moció. El mateix PSC ens podria dir en quina situació van deixar la Generalitat de Catalunya en termes econòmics. I per posar xifres al tema:
 • L’endeutament amb relació al producte interior brut, que l’any 2003 era del 7,6 per cent, que l’any 2007 era del 7,7 per cent, el 2010 ja era del 17,3 per cent del PIB.
 • El 2010 es van generar 15.000 milions dels 54.500 milions d’euros en

compromisos diferits a anys posteriors per part de la Generalitat de Catalunya.

 • Actualment, el que els alumnes paguen a la universitat no és el cost real del que paguen. Els alumnes quan es matriculen paguen una part de la matrícula.
 • La situació econòmica no permet posar uns preus més baixos, sinó que el que cal és un bon sistema de beques i ampli.
 • Tant el Govern de la Generalitat com aquest ajuntament no vol que ningú quedi exclós del sistema universitari.
 • En aquest sentit la política universitària a Catalunya té com a objectiu:
 • Oferta acadèmica més flexible, més internacional i de més qualitat:
  • Dotar Catalunya d’una estructura acadèmica més flexible que s’adapti als canvis en la demanda dels estudiants i dels sectors socioeconòmics.
  • Adoptar noves estructures acadèmiques més similars al nostre entorn europeu que possibilitin la mobilitat dels nostres estudiants i la captació d’estudiants internacionals.
  • Identificar i contribuir a la difusió d’una oferta de programes excel·lents de màsters universitaris per augmentar l’atracció i la retenció de talent i la competitivitat internacional.
 • Capacitat d’atreure i retenir talent:
  • Incrementar la contractació de professorat permanent excel·lent, amb mèrits homologables amb estàndards internacionals, dins del marc del Pla Serra Húnter.
 • Impuls dels serveis comuns:
  • Consolidar el model de prestació de serveis comuns entre les universitats que permeti estalviar costos.
 • Model català de preus per renda:
  • Garantir l’accés equitatiu al sistema universitari públic i evitar que cap persona hagi de renunciar a la formació universitària per motius econòmics.
  • Consolidar i expandir un model de beques català.
 • Les universitats, motor cap a l’economia del coneixement:
  • Consolidar el model de doctorats industrials per potenciar les relacions universitat-empresa.
  • Potenciar la creació d’empreses de base tecnològica (noves empreses o start-ups i empreses derivades o spin-offs).
  • Implicar les universitats com a aliats estratègics en els processos d’innovació del nostre teixit industrial.
  • Fomentar un sistema conjunt de promoció de la transferència de la tecnologia i el coneixement.

El nostre grup s’abstindrà en la votació de la moció. 

Mocions que presenta el regidor no adscrit

 • Moció per a la promoció de l’oci segur a la ciutat de Sant Cugat

No compartim el fons de la moció ni l’anàlisi que se’n fa. El nostre grup no donarà suport a aquesta moció, perquè no compartim la visió ni identifiquem zones conflictives com a tal. Entenem que existeixen situacions puntuals en moments puntuals, on ja s’hi està actuant i cercant solucions, i no compartim el fet d’haver de fer un estudi ni una diagnosi integrals tal i com la moció planteja. Entenem que no s’ajusta a la realitat global de Sant Cugat.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

56STr1 * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació. Si continua navegant està acceptant les cookies. Fes clic a l’enllaç per a més informació: Política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies